Terug

Onze regels

Sponsoring

Leuke aankopen of activiteiten voor de leerlingen worden vaak geregeld vanuit het schoolbudget of de ouderbijdrage. Toch komt het voor dat er onvoldoende financiële middelen zijn om die aankopen of activiteiten te bekostigen. Wij zoeken dan actief naar sponsoren, zodat wij toch dingen kunnen realiseren die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van uw kind. Voor donaties die het onderwijs ten goede komen zoekt de directie in overleg met bestuur en de Medezeggenschapsraad (MR) een passende besteding.

In de Gedragscode met betrekking tot sponsoring en donaties Yulius Onderwijs is beschreven hoe wij omgaan met sponsoring en donaties en met eventuele reclame-uitingen van sponsoren op school. Wij houden ons daarbij aan het ‘Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2009’. U kunt dit beleid opvragen bij de schooldirecteur.